terça-feira, janeiro 09, 2018

A IMAGEM: David Hurn, 1967

DAVID HURN / Magnum
Jane Fonda
1967